FANDOM


Abala ang lahat nang tumawag ang isang ginoong nagngangalang Delfin Rojas. Si Lena, ang namamahala sa isang electrical repair shop, ang nakasagot ng telelepono. Pangalawang beses na ito at base sa tono ng pananalita nito, halatang galit na ang ginoo. Nagrereklamo ito dahil matagal na panahon na ang nagdaan ay wala pa ring pumupunta sa bahay niya upang ayusin ang kanyang air-conditioner. Walang magawa si Lena. Mga taga-ayos lamang ng refrigerator ang mga mekaniko sa kanyang talyer. Hindi niya kayang ipagkatiwala ang trabaho sa kanila dahil wala silang sapat na kaalaman ukol sa mga air-conditioner. Dahil dito, napag-isipan niyang siya nalang mismo ang magpunta sa bahay ni Mister Rojas. Nagpalit siya ng damit panggawa. Nang makarating siya sa bahay ng ginoo, sinalubong siya ng katulong nito. Nagdalawang-isip si Lena dahil wala ang senyorita sa bahay at dalawang lalaki lamang ang nasa loob nito. Gayunpaman, ikinubli niya ang pangamba at nagtuloy sa bahay. Sinamahan ng katulong si Lena patungo sa kuwarto na kinalalagyan ng sirang air-conditioner. Makaraan ang ilang sandali, nagharap si Lena at si Mister Rojas. Hindi inaasahan ni Lena na halos kasing-edad lamang pala niya ang ginoo. Nang makita ng ginoo si Lena, nagulat siya dahil hindi niya inaasahang babae ang magkukumpuni ng kanyang air-conditioner. Nagtalo ang dalawa. Sa kabila ng pagka-inis ni Lena dahil sa pagmamaliit ni Delfin Rojas, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aayos ng air-conditioner. Pinatunayan niya ang kanyang kakayanan. Napag-alaman niya na plug pala ng air-con ang dahilan kung bakit ayaw guamana nito. Nahiya si Delfin Rojas sa kanyang naging unang reaksyon. Namangha siya sa kakayahan ni Lena. Ipinagkibit-balikat lamang ito ni Lena. Masaya siyang umalis sa bahay ng ginoo dahil napatunayan niya ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makabalik na siya sa talyer, isang pamilyar na sasakyan ang nakita niya sa labas ng kanyang opisina. Ang nagmamay-ari nito ay si Delfin Rojas. Nakita ni Lena na kinausap nito ang isa sa mga mekaniko. Pagpasok sa opisina, kasama si Delfin, sinabi ng mekaniko na hinahanap nito ang isang mekanikong babae na nagtatrabaho sa kanila. Dahil nagpalit na ng kasuotan si Lena, hindi siya nakilala ni Delfin. Nang nakalabas na ang mekaniko, humarap si Lena sa ginoo. Gulat at saya ang nakita sa mukha ni Delfin. Namula si Lena dahil sa pagkaka-titig sa kanya ng lalaki. Ngumiti sila sa isa't isa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.